Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Hupsaté zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Hupsaté komt tot stand door een bestelling door de klant via mail en daarop een bevestiging via mail. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Hupsaté behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient 100% van de offerteprijs te worden voldaan zoals overeengekomen in het bestelproces. Dit bedrag kan zowel via pin na afloop of ‘op factuur’ betaald worden. Verdere betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum door Hupsaté te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van 3 procent per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Hupsaté mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Hupsaté verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Hupsaté verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Hupsaté is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Hupsaté blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Hupsaté in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.
- Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
- 10 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%
- Meer dan 10 dagen voor de dag(en) van uitvoering 25%

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Hupsaté als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Hupsaté aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van Hupsaté annuleringskosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de klant dient via mailcontact aan Hupsaté te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Hupsaté.nl.

Tussentijdse beëindiging Hupsaté is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Hupsaté niet of niet naar Hupsaté is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Hupsaté is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Hupsaté is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Hupsaté niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënt gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Hupsaté zijn vestiging heeft.

Te leveren goederen en diensten.
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Hupsaté is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Hupsaté niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Hupsaté het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
- Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
- Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
- Onlusten.
- Stakingen.
- Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
- Brand of ongevallen.
- Transportbelemmeringen.
- Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
- Ieder storing in de geregelde productie.
- Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid Hupsaté is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Hupsaté terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van het overeengekomen factuurbedrag en Hupsaté nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten Hupsaté behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Hupsaté heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Hupsaté te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Hupsaté heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

Toepasselijkheid
1. Op de door Hupsaté aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Breda.


Algemene voorwaarden & Annuleringsvoorwaarden van Hupsaté te Breda, KvK reg. nr. 51928906